ಟ್ಯಾಗ್

Hessonite

ಹೆಸ್ಸೊನೈಟ್ ಗಾರ್ನೆಟ್. ಗೋಮ್ಡ್ ರತ್ನದ ಬೆಲೆ 

Hessonite

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ,
Hessonite, ಗಾರ್ನೆಟ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!