ಟ್ಯಾಗ್

ಒಪಲೈಟ್

ಓಪಲೈಟ್

ಒಪಲೈಟ್

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಓಪಲೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಪಲೈಟ್ ಓಪಲ್ನಂತೆಯೇ ಮೂಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸಣ್ಣ ಗೋಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!