ಕಾಂಬೋಡಿಯ ಜೆಮಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್

ಸುದ್ದಿ

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಏಂಜಲೀನಾ ಜೋಲೀಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಏಂಜಲೀನಾ ಜೋಲೀಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!