ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ತರಬೇತಿ 11

ಸಬರಾ ಅಂಕೋರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ತರಬೇತಿ

ಸಬರಾ ಅಂಕೋರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ತರಬೇತಿ

Ms ಇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಗತಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತರಬೇತಿ ಸಬರಾ ಅಂಕೋರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ & ಸ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.